UzņēmumsPrivātuma politika

Ventspils pilsētas pašvaldības SIA “Ventspils reiss” privātuma politika

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā pašvaldības SIA “Ventspils reiss” (turpmāk – "Ventspils reiss") ievāc un apstrādā fizisko personu datus, kā arī sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām.

"Ventspils reiss" rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecas uz:

1) fiziskajām personām – "Ventspils reiss" pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar "Ventspils reiss" noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;

2) "Ventspils reiss" teritorijas un Ventspils autoostas apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

3) korespondences ar "Ventspils reiss" iesniedzējiem un saņēmējiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ventspils reiss”, adrese: Robežu iela 7, Ventspils, LV - 3601, tālrunis +371 63629904, e - pasts: vreiss@ventspils.lv, mājas lapas adrese: www.ventspilsreiss.lv.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos

2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: datuspecialistsvr@ventspils.lv, tālrunis 63629904. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par "Ventspils reiss" veikto fizisko personu datu apstrādi.

Personas datu apstrādes un aizsardzības principi

3. "Ventspils reiss", apstrādājot personas datus, ievēro šādus principus:

3.1. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

3.2. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

3.3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

3.4. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;

3.5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

3.6. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu apstrādes mērķis

4. "Ventspils reiss" apstrādā personas datus tam noteikto funkciju un uzdevumu izpildei un "Ventspils reiss" pakalpojumu sniegšanai, lai:

4.1. sniegtu atbilstošus un kvalitatīvus pakalpojumus;

4.2. sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līguma saistību izpildi un izpildes kontroli;

4.3. nodrošinātu mēnešbiļešu izsniegšanu pilsētas pārvadājumos pasažieru grupām ar Ventspils valstspilsētas noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem;

4.4. izsniegtu atļaujas iebraukšanai Ventspils autoostā;

4.5. veiktu saimniecisko darījumu (t.sk. autobusu noma, auto servisa pakalpojumi, auto mazgātavas pakalpojumi) uzskaiti un atskaiti;

4.6. nodrošinātu saziņu ar klientiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām;

4.7. nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanu, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi;

4.8. informētu par "Ventspils reiss" darbību, informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām veiktu fotografēšanu, video vai audiovizuālu fiksāciju;

4.9. novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un aizsargātu personu vitāli svarīgās intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību, kā arī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkos (tiek veikta videonovērošana "Ventspils reiss" teritorijā un Ventspils autoostā, kā arī tiek veikta videonovērošana ar sinhrono audioierakstu transportlīdzekļa biļešu tirdzniecības zonā (tikai reģionālās nozīmes autobusos));

4.10. citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šīs privātuma politikas 4.1. – 4.7. apakšpunktā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem ir Regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un e) apakšpunkts, proti:

5.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem (piemēram, potenciālā darbinieka CV apstrādei un glabāšanai, rekomendāciju iegūšanai no trešajām personām, saziņai pēc datu subjekta ierosinājuma);

5.2. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, personas identificēšanai, darba līguma noslēgšanai, saziņai ar datu subjektu);

5.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu "Ventspils reiss" saistošu juridisku pienākumu, kas noteikts ārējos normatīvajos aktos - likumos, Ministru kabineta noteikumos un Ventspils valstspilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos, piemēram, datu nodošana valsts pārvaldes iestādēm to funkciju izpildei (Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Veselības inspekcijai, Satiksmes ministrijai VSIA “Autotransporta direkcija” personā, tiesai, prokuratūrai, policijai, u.c.), sūdzību izskatīšanai, pasažieru pārvadājumu pakalpojuma izpildes nodrošināšanai;

5.4. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot "Ventspils reiss" likumīgi piešķirtās pilnvaras (piemēram, mēnešbiļešu izsniegšanai pilsētas pārvadājumos par samazinātu maksu noteiktām pasažieru grupām).

6. Foto, video vai audiovizuālas fiksācijas veikšanas tiesiskais pamats, īstenojot šīs privātuma politikas 4.8.apakšpunktā noteiktos mērķus, ir Regulas 6.panta 1.punkta e) un f) apakšpunkts – apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs, kā arī "Ventspils reiss" leģitīmo interešu ievērošanai (piemēram, informēt sabiedrību par savu darbību un popularizēt "Ventspils reiss"). Atsevišķos gadījumos apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – datu subjekta sniegta piekrišana.

7. Veicot videonovērošanu "Ventspils reiss" teritorijā un Ventspils autoostā, "Ventspils reiss" apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu – lai aizsargātu personu dzīvību un veselību, novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, aizsargātu savas vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, lai izvērtētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).

8. Veicot videonovērošanu ar sinhrono audioierakstu reģionālās nozīmes autobusu biļešu tirdzniecības zonā, "Ventspils reiss" apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c), d), e) un f) apakšpunktiem:

1) šāds pienākums noteikts ar normatīvo aktu;

2) tas tiek darīts sabiedrības interesēs;

3) lai aizsargātu personu dzīvību un veselību;

4) novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, aizsargātu savas vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, lai izvērtētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām).

Personas datu kategorijas

9. "Ventspils reiss", īstenojot šīs privātuma politikas 4.punktā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, galvenokārt, apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas:

9.1. identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads);

9.2. kontaktinformācija (piemēram, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e - pasta adrese);

9.3. CV, izglītības dokumenti;

9.4. finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs);

9.5. informācija par personai piešķirto statusu, kas dot tiesības iegadāties mēnešbiļeti ar noteiktām atlaidēm;

9.6. informācija par personas automašīnas reģistrācijas numuru, automašīnas izlaides gadu, modeli;

9.7. foto, video, un audiovizuālas fiksācijas;

9.8. videonovērošanas dati (personas attēls (izskats), personas rīcības veids (uzvedība), personas attēla ieraksta vieta, personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas));

9.9. audioieraksta dati (balss, komunikācijas saturs, kas atklāj personas datus).

Personas datu glabāšanas ilgums

10. "Ventspils reiss" drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem un/vai kamēr tiek izpildītas starp "Ventspils reiss" un datu subjektu noslēgtā līguma saistības vai datu subjektam tiek sniegts pakalpojums:

10.1. dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;

10.2. kamēr "Ventspils reiss" pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

10.3.kamēr ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

10.4. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā "Ventspils reiss" vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā).

11. Videonovērošanas ieraksti no "Ventspils reiss" teritorijas un Ventspils autoostas tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 1 mēnesi, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējams, palīdzēs "Ventspils reiss" vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

12. Videonovērošanas ieraksti kopā ar balss audioierakstiem no "Ventspils reiss" reģionālās nozīmes autobusu biļešu tirdzniecības zonas tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 14 dienas, ja vien attiecīgajā audiovizuālajā fiksācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs "Ventspils reiss" vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts sinhrono audioierakstu var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

13. Personāla atlases laikā iegūtā informācija, pilnībā vai daļēji tiek glabāta ne ilgāk kā 3 mēnešus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu "Ventspils reiss" tiesiskās intereses. Gadījumā, ja "Ventspils reiss" saņems sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

14. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Personas datu nodošana

15. "Ventspils reiss" var nodot fizisko personu datus publiskām un privātām personām, kurām tos izpaust ir "Ventspils reiss" tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem, vai saņemot datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu nodošanai.

16. Nododot fizisko personu datus, "Ventspils reiss" nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.

17. "Ventspils reiss" rīcībā esošie fizisko personu dati netiek nodoti trešajām valstīm.

 Foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšana

18. Lai informētu sabiedrību par "Ventspils reiss" darbību, informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām, var tikt veikta foto, video un audiovizuāla fiksācija.

19. Personas tiek informētas par "Ventspils reiss" plānoto foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšanu.

20. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, "Ventspils reiss" darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.

21. "Ventspils reiss" uzņemtos foto attēlus, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, "Ventspils reiss" un Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā,  informatīvajos izdevumos, sociālo tīklu profilos, u.c.

  Datu subjekta tiesības

22. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa ("Ventspils reiss") un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

23. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

23.1. rakstveida formā klātienē "Ventspils reiss" biroja telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

23.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz "Ventspils reiss" e - pastu: vreiss@ventspilsa.lv. Šajā gadījumā tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, "Ventspils reiss" saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu;

23.3. izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka trešās personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, "Ventspils reiss" saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tā uzskata to par nepieciešamu.

24. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, "Ventspils reiss" izvērtē, vai pieprasījumā ietvertais lūgums ir apmierināms vai arī pastāv kādi Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasījums nav apmierināms.

25. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei (sūtot atsaukumu uz e - pastu: vreiss@ventspils.lv), taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

26. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi "Ventspils reiss" vai Datu valsts inspekcijai. Būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums.