UzņēmumsAtsauksmes

Iedzīvotāju atsauksmju izvērtēšanas kārtība

Rakstiski saņemtas

Elektroniski saņemtas

Telefoniski saņemtas

 • tiek reģistrētas atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai par ienākošo dokumentu saņemšanu, un valdes priekšsēdētājs vai uzņēmuma direktors to novīzē atbildīgajam darbiniekam
 • tiek nodota sabiedrisko attiecību speciālistam vai arī nepieciešamības gadījumā – uzņēmuma direktoram vai  valdes priekšsēdētājam 
 • darbinieks, kurš pieņēmis sūdzību, fiksē to „Telefoniski saņemto sūdzību/pateicību veidlapā” un nodod to atbildīgajam darbiniekam, kurš reģistrē atsauksmi un veic nepieciešamās darbības tās izskatīšanai
 • atbildīgais darbinieks reģistrē atsauksmi „Iedzīvotāju atsauksmju reģistrā” (pieejams elektroniskā formātā) un apkopo nepieciešamo informāciju atsauksmes objektīvai izvērtēšanai
 • Ar apkopoto informāciju un sagatavoto atbildi tiek iepazīstināts valdes priekšsēdētājs vai uzņēmuma direktors, kurš nepieciešamības gadījumā veic korekcijas un ar savu parakstu apliecina, ka atbilde sagatavota pēc būtības
 • Vienkāršākos gadījumos atbildi sagatavo sabiedrisko attiecību speciālists, sadarbojoties ar Pārvadājumu daļu un citām atbildīgajām personām.
 • Nepieciešamības gadījumā, atbilde tiek saskaņota ar valdes priekšsēdētāju vai uzņēmuma direktoru
 • Vienkāršākos gadījumos atbilde tiek sniegta nekavējoties vai arī to sagatavo sabiedrisko attiecību speciālists, sadarbojoties ar Pārvadājumu daļu un citām atbildīgajām personām.
 • Nepieciešamības gadījumā, atbilde tiek saskaņota ar valdes priekšsēdētāju vai uzņēmuma direktoru
 • Tiek sniegta rakstiska atbilde
 • Tiek sniegta atbilde elektroniskā veidā vai mutiska atbilde, sazinoties pa telefonu
 • Tiek sniegta atbilde klienta norādītajā formā (telefoniski, rakstiski, e – pastā)
 • Par visām atsauksmēm, kas saistītas ar konkrēta autobusa vadītāja vārdu, pārskata veidā mēneša beigās tiek informēta uzņēmuma vadība, kas nepieciešamības gadījumā lemj par pozitīvu motivāciju vai arī rājiena, piezīmes u.c.aizrādījumu izteikšanu
 • Personāldaļas vadītāja informē autobusa vadītāju par pieņemto lēmumu
 • Kārtējā autobusu vadītāju sapulcē tiek sniegta informācija par saņemtajām atsauksmēm, to tematiku u.t.t.