UzņēmumsAktualitātes

Ventspils reiss sekmīgi aizvadījis ikgadējo uzraudzības auditu

Ventspils reiss sekmīgi aizvadījis ikgadējo uzraudzības auditu

Pašvaldības SIA Ventspils reiss sekmīgi aizvadījis integrētās vadības sistēmas ikgadējo uzraudzības auditu un atkārtoti ieguvis apliecinājumu tam, ka darbs uzņēmumā organizēts atbilstoši 4 starptautiski atzītiem standartiem. 

Vienlaikus audits sniedz iespēju uzņēmumam vēlreiz izvērtēt savu atbildību pret pasažieriem, darbiniekiem, sabiedrību un vidi kopumā, bet katram audita procesā iesaistītajam darbiniekam tā ir iespēja veikt sava darba pašvērtējumu  un veidot izpratni par nepieciešamajiem uzlabojmiem.

Auditu uzņēmumā veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija DNV-GL Latvia, ar kuru kapitālsabiedrībai jau daudzus gadus ir laba sadarbība. Audita galvenais mērķis ir gūt pārliecību, ka uzņēmums strādā atbilstoši četru starptautisku standartu ISO 9001:20015 (kvalitātes vadība) , ISO 14001:2015 (vides pārvaldība),  ISO 50001:2018 (energopārvaldība) un ISO 45001:2018 (arodveselības un darba drošības pārvaldība) prasībām, kā arī sniegt ieteikumus turpmākajam darbam.

Šī audita prioritāte, līdzīgi kā pagājušajā gadā, bija dažādu risku vadība, tāpēc intervijās ar darbiniekiem tika iekļauti tādi jautājumi, kas skar uzņēmuma darba vides riskus, nozīmīgos uzņēmuma vides aspektus, uzņēmumā veiktos energoefektivitātes pasākumus, ieviestās rīcības ārkārtas situācijās, ar mērķi noskaidrot katra darbinieka izpratni un iesaisti šajos procesos veicot savus ikdienas darba pienākumus. Papildus tam, auditori uzņēmumā veica arī apjomīgu  dokumentācijas pārbaudi, kas atspoguļo gan darba plānošanu, gan uzņēmumā veikto vides monitoringu, gan darba drošības sistēmas uzturēšanu, gan energoresursu racionālu izmantošanu un to uzskaiti, kā arī veica uzņēmuma teritorijas, remontzonas, automazgātavas un  autoostas vizuālo apskati.   

Auditori atzina, ka Ventspils reiss sniegums, tāpat kā iepriekšējos gadus, ir augstā līmenī. Noslēguma sarunās auditori atzīmēja, ka, intervējot visu kapitālsabiedrības struktūrvienību darbiniekus – gan vadošos speciālistus, gan autobusu vadītājus, kontrolierus, autoostas kasieres, automehāniķus un citus tehniskos un saimnieciskos darbiniekus, guvuši pārliecību, ka darbinieki izprot uzņēmumā notiekošo un ir ieinteresēti procesos un to uzlabošanā, labi pārzina visas jomas, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu un orientējas likumdošanā.

Īpaši atzinīgi tika novērtēts darbs, uzsākot pasažieru pārvadājumus ar elektroautobusiem, jo tas ir nozīmīgs ieguldījums gan vides jautājumu risināšanā, gan enerģētisko resursu taupīšanā.

Auditori pozitīvi novērtēja arī preventīvos pasākumus, kas uzņēmumā veikti Covid-19 infekcijas risku mazināšanai, jo saslimušo kopskaits starp uzņēmuma darbiniekiem ir neliels. Tā kā lielākā daļa strādājošo regulāri ir tiešā kontaktā ar sabiedrību un inficēšanās risks ir augsts, var secināt, ka uzņēmumā ir savlaicīgi un mērķtiecīgi veikti preventīvie pasākumi, lai nodrošinātu drošu darba vidi un ierobežotu infekcijas izplatīšanos.

Elektroautobusa testa brauciena laikā auditoriem bija iespēja pārliecināties, ka uzņēmuma autobusa vadītāji ikdienas darbā rūpīgi ievēro visus epidemioloģiskās drošības pasākumus un rūpējas, lai tos ievērotu arī pasažieri.

Audita noslēguma sarunās tika uzsvērts, ka Ventspils reiss sevi vienmēr ir pozicionējis kā mērķtiecīgu, uz izcilību un novatorismu vērstu uzņēmumu, kura ikdienas darbs balstīts analīzē, izpratnē un sistemātiskumā, un arī pašlaik kapitālsabiedrība spēj saglabāt šādu virzību. Auditori atzīmēja, ka, neskatoties uz to, pašreiz pasažieru pārvadājumu joma Latvijā atrodas diezgan sarežģītā situācijā, jo vēl aizvien nav noslēdzies konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu nākamajiem 10 gadiem, uzņēmums turpina attīstīties un veiksmīgi strādāt.

Izceļot Ventspils reiss paveikto dažādās darbības jomās, auditori pieminēja, ka atbilstību visiem 4 standartiem spējuši sertificēt tikai nedaudzi Latvijas uzņēmumi.  Lai sasniegto nostiprinātu un turpinātu attīstīties un ieviest novitātes, audita noslēgumā tika izteikti arī ieteikumi darba uzlabošanai, kā, piemēram, precīzāk novērtēt riskus un ieguvumus, kas saistīti elektroenerģijas izmaksu palielināšanos un taupīšanu, kā arī darbinieku lielāku iesaisti dažādu lēmumu pieņemšanā.

Integrētās vadības sistēma- kvalitātes vadība, darba drošības vadība, vides pārvaldības vadība uzņēmumā tika ieviestas jau no 2008.gada, bet energopārvaldības vadības sistēma uzņēmumā pirmo reizi tika sertificēta 2017.gadā, un šobrīdi  visas šīs 4 vadības sistēmas tiek veiksmīgi vadītas, kas uzņēmumam dod lielu pievienoto vērtību, būtiski ietekmējot sniegtā pakalpojuma kvalitāti gan praktiski, nodrošinot drošus un videi draudzīgus pasažieru pārvadājumus un saimniecisko darbību, gan teorētiski – liekot sakārtot un uzturēt dokumentāciju, tādējādi nodrošinot pamatu dažādiem procesiem un preventīvajiem pasākumiem dažādu risku vadīšanā un to savlaicīgai novēršanai.

2021. gada 9. jūlijā