UzņēmumsAktualitātes

Ventspils reiss izcili aizvadījis kvalitātes sistēmas resertifikācijas auditu

Ventspils reiss izcili aizvadījis kvalitātes sistēmas resertifikācijas auditu

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” izcili aizvadījis integrētās vadības sistēmas resertifikācijas auditu. Tā rezultāti apliecina uzņēmuma darbības atbilstību 4 starptautiski atzītiem standartiem, kā arī orientāciju uz izaugsmi, spēju sasniegt izvirzītos mērķus, būt atbildīgiem pret pasažieriem, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Auditu veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas, un tā galvenais mērķis bija pārliecināties par uzņēmuma izaugsmi trīs gadu periodā kopš iepriekšējā resertifikācijas audita 2020. gadā (kārtējie auditi tiek veikti reizi gadā, resertifikācijas  - reizi trijos gados). Tāpat auditoru uzdevums bija pārliecināties par ikdienas darba atbilstību četru starptautisku standartu ISO 9001:20015 (kvalitātes vadība), ISO 14001:2015 (vides pārvaldība),  ISO 50001:2011 (energopārvaldība) un OHSAS 18001:2007 (darba drošības pārvaldība),  kā arī  normatīvajos aktos un līgumos noteiktajām prasībām, un arī sniegt ieteikumus turpmākajam darbam.

Šī audita prioritāte bija risku novērtēšanas vadība, bet auditoru uzmanība tika pievērsta arī energopārvaldībai, vides un darba drošības jautājumiem. Tika auditēta gan dokumentācija, gan visu uzņēmuma struktūrvienību darbinieki. Rezultātā auditori pauda, ka guvuši apstiprinājumu tam, ka uzņēmuma vadības sistēma tiek uzturēta un regulāri pilnveidota, izvirzot jaunus uzdevumi un augstākus mērķus, vienlaicīgi stingri kontrolējot to izpildi.

Noslēguma sarunās auditori pozitīvi novērtēja vairākus uzņēmuma darbības aspektus. Īpaši tika izcelts tas, ka kapitālsabiedrība regulāri veic dažādu risku analīzi, un šajā procesā tiek iesaistīti ne tikai uzņēmuma darbinieki, bet arī dažādu jomu kompetenti konsultanti un eksperti. Audita laikā netika konstatēta neviena nozīmīga neatbilstība, un noslēgumā tika sniegti daži ieteikumi turpmākās darbības uzlabošanai.

Ļoti pozitīvi auditori novērtēja sekmīgi pabeigto elektroautobusu ieviešanas projektu, kā rezultātā pašlaik 65% no visiem pasažieru pārvadājumiem Ventspils pilsētas maršrutos tiek veikti ar elektroautobusiem. Tadējādi būtiski samazināts kopējais degvielas patēriņš, trokšņa līmenis pilsētā un vides piesārņojums.

Tāpat tika izcelts uzņēmuma ieguldījums energoefektivitātes uzlabošanā. Neskatoties uz jau agrāk ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, uzņēmums katru gadu rod vēl iespējas samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Auditoru atzinību izpelnījās arī uzņēmuma remontzona: tika novērtēta tīrība un kārtība autobusu remonta un tehnisko apkopju zonā, kā arī autobusu tehnisko apskašu un apkopju plānošanas process, kas rezultājas ar ļoti augstu reisu izpildi - tiek izpildīti 99,9% no paredzētajiem regulāro maršrutu reisiem.

Kvalitātes vadības sistēma, kas uzņēmumā ieviesta jau 2008. gadā un iepriekš resertificēta 4 reizes – 2011., 2014., 2017. un 2020. gadā. Šobrīd tā aptver 4 būtiskas jomas: kvalitātes vadību, vides pārvaldību, darba drošību un energopārvaldību. Minēto jomu ietekmi ikdienā pasažieri lielākoties neizjūt, tomēr tās būtiski ietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti gan praktiski, nodrošinot drošus un videi draudzīgus pasažieru pārvadājumus un saimniecisko darbību, gan teorētiski – liekot sakārtot dokumentāciju, tādējādi nodrošinot pamatu dažādiem procesiem un preventīvajiem pasākumiem risku novēršanai.

2023. gada 26. jūnijā