UzņēmumsAktualitātes

Ventspils reiss izcili aizvadījis integrētās vadības sistēmas auditu

Ventspils reiss izcili aizvadījis integrētās vadības sistēmas auditu

Jau vairāk nekā 10 gadus pašvaldības SIA Ventspils reiss katru gadu veic auditu integrētās vadības sistēmai, lai gūtu apliecinājumu tam, ka  darbs uzņēmumā organizēts atbilstoši četriem starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:20015 (kvalitātes vadība), ISO 14001:2015 (vides pārvaldība), ISO 50001:2018 (energopārvaldība) un ISO 45001:2018 (arodveselības un darba drošības pārvaldība).

2022. gada audits bija kārtējais uzraudzības audits, un tā galvenais mērķis bija gūt pārliecību, ka uzņēmums turpina strādā atbilstoši šo četru starptautisko standartu prasībām, pārliecinātos par darbinieku iesaisti standarta prasību ievērošanā un dažādu lēmumu pieņemšanā, kā arī sniegtu ieteikumus turpmākajam darbam. Vienlaikus audits ir iespēja uzņēmumam vēlreiz izvērtēt savu atbildību dažādās darbības jomās, bet katram audita procesā iesaistītajam darbiniekam - veikt sava darba pašvērtējumu  un veidot izpratni par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Ievadsarunā auditori uzsvēra, ka nav daudz tādu uzņēmumu, kas spējuši ieviest, sekmīgi vadīt un uzturēt 4 kvalitātes sistēmas, kā arī izteica nožēlu, ka kvalitātes rādītāji valstiskā līmenī netiek pienācīgi novērtēti, piemēram,  organizējot iepirkumus, nolikumos netiek iekļauta prasība apliecināt uzņēmuma procesu sakārtotību atbilstoši noteiktām prasībām (konkrēti – ATD organizētais konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā laika periodā no 2021. līdz 2030. gadam).

Šī audita prioritāte bija noskaidrot katra darbinieka izpratni un iesaisti tādu jautājumu risināšanā, kas skar uzņēmuma darba vides riskus, vides aspektus un energoefektivitātes pasākumus.  Papildus tam auditori veica arī apjomīgu  dokumentācijas pārbaudi, kas atspoguļo gan darba plānošanu, gan uzņēmumā veiktos vides u.c. monitoringus, gan darba drošības sistēmas uzturēšanu, gan energoresursu racionālu izmantošanu un uzskaiti, kā arī veica uzņēmuma teritorijas, remonta zonas, automazgātuves un  autoostas vizuālo apsekošanu.   

Noslēguma sarunā auditori atzina, ka Ventspils reiss sniegums, tāpat kā iepriekšējos gadus, ir augstā līmenī. Tika atzīmēts, ka, intervējot visu kapitālsabiedrības struktūrvienību darbiniekus – gan vadošos speciālistus, gan autobusu vadītājus, kontrolierus, autoostas kasieres, automehāniķus un citus tehniskos un saimnieciskos darbiniekus, auditori esot guvuši pārliecību, ka darbinieki ir iesaistīti uzņēmumā notiekošajos procesos, labi pārzina visas jomas, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu un orientējas likumdošanā.

Īpaši atzinīgi tika novērtēts darbs, uzsākot pasažieru pārvadājumus ar elektroautobusiem, jo tas ir nozīmīgs ieguldījums gan vides jautājumu risināšanā, gan enerģētisko resursu taupīšanā, jo pašreiz tie ekspluatācijā ir izdevīgāki nekā dīzeļautobusi. Tāpat auditori atzinīgi novērtēja sistemātiski veiktos vides monitoringus, darbinieku motivācijas sistēmu un ieguldījumu darba aizsardzībā, jo aizvadītajā gadā uzņēmumā nav fiksēts neviens nelaimes gadījums darba laikā.

Auditu uzņēmumā veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija DNV-GL Latvia, ar kuru kapitālsabiedrība veiksmīgi sadarbojas jau no 2008. gada, kad pirmo reizi tika veikta gan darbinieku apmācība par standartu ieviešanas nepieciešamību un pielietošanu ikdienā, gan sertificēta atbilstība trīs standartiem - kvalitātes vadībā, vides pārvaldībā un arodveselības un darba drošības pārvaldībā.  Ceturtā sistēma – energopārvaldībā – tika sertificēta 2017. gadā.

2022. gada 13. jūlijā