UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reiss” iesniedz sūdzību par iepirkumu komisijas lēmumu

“Ventspils reiss” iesniedz sūdzību par iepirkumu komisijas lēmumu

Iedzīvotāji sociālajos tīklos un citās interneta vietnēs pauž bažas par to, kā nākotnē tiks nodrošināti pasažieru pārvadājumi starppilsētu maršrutos, ko pašlaik apkalpo pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, kā arī interesējas par uzņēmuma turpmāko rīcību situācijā, kad tiesības veikt šos pārvadājumus konkursa kārtībā piešķirtas citam pārvadātājam. Tāpēc “Ventspils reiss” sniedz savu skaidrojumu, kas vienlaikus ir atbilde uz iedzīvotāju jautājumiem.

Valsts SIA Autotransporta direkcija (pasūtītājs) 2019. gada jūlijā izsludināja iepirkumu par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā (starppilsētu un piepilsētu pārvadājumi), kurā paredzēta pārvadājumu tiesību piešķiršanu nākamajiem 10 gadiem. Iepirkums ir sadalīts 16 daļās jeb lotēs. Šā gada 18. maijā ATD informēja, ka iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par konkursa rezultātiem, un par uzvarētāju Ventspils lotē atzīts AS “Talsu autotransports”.

No visiem pretendentiem 16 lotēs PSIA “Ventspils reiss” vienīgais saņēma maksimāli iespējamo punktu skaitu par tehnisko piedāvājumu, 100% apmērā izpildot visas pasūtītāja prasības. Arī finanšu piedāvājums PSIA “Ventspils reisam” bija sagatavots atbilstošs, atbildīgi izvērtējot iespējamo finanšu situāciju 10 gadu ilgā laika posmā. Tomēr tas izrādījās nedaudz dārgāks nekā konkurentam, tāpēc AS “Talsu autotransports” saņēma labāku kopējo vērtējumu.

PSIA “Ventspils reiss” apzināti negāja uz lētāko piedāvājumu, jo tas nozīmētu, ka būtiski jāsamazina pārvadājumu kvalitāte un drošība pasažieriem, bet tas neatbilst mūsdienu sabiedriskā transporta prasībām, un tas ir pretēji uzņēmuma principiem. Pasažieru drošība un sniegto pakalpojumu kvalitāte ir vērtības, ko PSIA “Ventspils reiss” vienmēr ir deklarējis kā savu prioritāti, un uzskatām, ka ziedot to, lai tikai varētu piedāvāt zemāku cenu, nav pieņemami. Pārvadātājam ir jāatbild par saviem pasažieriem.

Pasūtītājs skaisti deklarē, ka pēc 2021. gada būtiski tiks uzlabota pārvadājumu kvalitāte, bet aizmirst pieminēt, ka saskaņā ar iepirkuma prasībām turpmāk var kritiski pazemināties pārvadājumu kvalitāte, komforts un drošība, kas normālam pārvadātājam nav pieņemami. Pārvadājumu kvalitāte neapstrīdami palielināsies attālākajos piepilsētu pārvadājumos, bet starppilsētu pārvadājumos, kur kvalitāte pašreiz ir augstā līmenī, pēc konkursa pazemināsies:

  • turpmāk maršrutā Ventspils - Rīgu ekspress reisus pārvadātājs var apkalpot ar piepilsētas autobusiem, kuros bagāžas nodalījumi nav nepieciešami, un pasažieriem var būt neatgāžami pilsētas tipa sēdekļi. Pēc pasūtītāja skaidrojumiem, visu bagāžu drīkstēs izvietot autobusa salonā, bet kur paliek pasažieru drošība pie straujas bremzēšanas? Tas pasūtītāju neuztrauc;
  • pasūtītājs uzskata, ka ir pietiekami, ja autobusu vadītājiem atalgojums tiek maksāts atbilstoši apkopēju un sētnieku atalgojumu likmēm, bet tas tiešā veidā atsauksies uz pārvadājumu kvalitāti un drošību. Turpmāk grūti būs ieraudzīt pie stūres profesionālus un kvalificētus autobusu vadītājus, vai arī pārvadātājam būs jāpielieto citas darba apmaksas metodes. PSIA “Ventspils reiss” uzskata, ka autobusu vadītājiem, kas atbild par pasažieru dzīvībām, ir jāsaņem arī atbilstošs atalgojums, bet līdz ar to, kapitālsabiedrības konkurētspēja ir zemāka nekā citiem pretendentiem, kuri ir gatavi strādāt par dempinga cenām, lai iegūtu jaunus tirgus. Pasūtītājs tiešā veidā liek pārvadātājiem pāriet uz negodīgu komercpraksi un nodokļu nemaksāšanu, kas PSIA “Ventspils reisam“ nav pieņemami;
  • pasūtītājam neinteresē ne pārvadātāja reputācija, ne maksātie nodokļi, ne likumdošanas ievērošana, ne saimnieciskās darbības efektivitāte, ne energoefektivitāte. Pārvadātājam  tiek dota iespēja panākt zemāko piedāvājuma cenu ar jebkādiem līdzekļiem;
  • pasūtītāju pilnīgi neuztrauc, vai pretendentam ir segums un iespējas izpildīt savus solījumus. Par uzvarētāju var tikt atzīts komersants, kuram bilancē nav neviena pamatlīdzekļa un nav nekāda seguma solījumiem, un jebkurā brīdī komersants savu darbību var izbeigt un nenest nekādu atbildību par saviem solījumiem.

Pateicoties Ventspils pilsētas domes vadībai, mēs tikāmies ar Satiksmes Ministru un klātienē izskaidrojām visas iepirkumā paredzētās nejēdzības, bet, acīm redzot, ministra kungs neuzskatīja tās par būtiskām, jo nolikumā tika izmainīta tikai viena no norādītajām nejēdzībām.

Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums par iepirkumu komisijas lēmuma pārsūdzēšanu, norādot uz rupjām kļūdām, ko iepirkumu komisija ir pieļāvusi, vērtējot iepirkuma rezultātus, un ir ļoti liela varbūtība, ka iepirkumu komisijai būs jāveic atkārtota piedāvājumu vērtēšana.

PSIA “Ventspils reiss” prioritāte vienmēr ir bijusi pasažiera drošība un ērtība, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāte, un, neskatoties uz pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kapitālsabiedrība, nodrošinot pakalpojumus, arī turpmāk neplāno to mainīt.

2020. gada 1. jūnijā