UzņēmumsAktualitātes

Darba koplīgums – vienādas garantijas visiem

Darba koplīgums – vienādas garantijas visiem

Pirmo reizi pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darba koplīgumu ar darbiniekiem slēdza 2016. gadā. Tā kā līgums paredz darbiniekiem vairākus bonusus, kam finansējums jāiekļauj uzņēmuma budžetā, katru gadu koplīguma nosacījumi tiek pārskatīti un aktualizēti saskaņā ar apstiprināto budžetu. Arī šogad koplīgums aktualizēts un noslēgta jauna vienošanās.

Darba koplīgums ir darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās par labvēlīgākiem noteikumiem darbiniekiem, nekā noteikts Darba likumā, darba līgumā un citos normatīvajos dokumentos. Parasti Darba koplīgumu ar darba devēju slēdz arodbiedrība.

“Ventspils reisā” ir pašiem sava arodbiedrības organizācija, kas autobusu vadītājas Ingas Uibo vadībā no 2015. gada darbojas pietiekami aktīvi, lai iniciētu un realizētu dažādus pasākumus, kas dod pozitīvu pienesumu darbiniekiem.

Darba koplīguma ietvaros parasti tiek risināti jautājumi, kas saistīti ar darba samaksu, darba un atpūtas laika organizāciju, pabalstu un citu materiālo un nemateriālo labumu piešķiršanu un citiem jautājumiem, kas ne vienmēr ir atrunāti darba likumdošanā.

Kapitālsabiedrības darba koplīgumā paredzēts, ka atalgojuma sistēmai jābūt tādai, kas vienlaikus nodrošina uzņēmuma attīstību un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, kā arī ir motivējoša darbiniekiem. Būtiski, ka koplīgumā iekļauts punkts par papildu samaksu darbiniekiem, kuri līdztekus pamatdarbam veic papildus darbus, jo ir darba devēji, kas par papildus pienākumu veikšanu nemaksā.

Tā kā “Ventspils reiss” vienmēr ir atbalstījis darbinieku vēlmi paaugstināt savu izglītības līmeni un profesionalitāti, svarīgs ir punkts par to, ka kapitālsabiedrība piešķir 20 darba dienu ilgu mācību atvaļinājumu gadā.

Darba koplīgums nodrošina darbiniekam arī sociālās garantijas un aizsardzību. Koplīgumā ir iekļauts punkts par to, ka darba samaksa un ar to saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir pirmās kārtas maksājumi, kas jāveic darba devējam. Tas liecina, ka kapitālsabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs un rūpējas ne tikai par savu darbinieku tagadni, bet arī nākotni.

Jau daudzus gadus uzņēmumā tiek maksāta piemaksa par nostrādātajiem gadiem jeb izdienas piemaksa, tāpat, izvērtējot darbinieka ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un nostrādāto laiku, var prēmēt darbinieku, aizejot pensijā vai izbeidzot darba attiecības. Par to, ka uzņēmuma ir svarīgs ne tikai darbinieks kā darba ņēmējs, bet arī kā ģimenes cilvēks, liecina koplīgumā iekļautais nosacījums par brīvas dienas piešķiršanu gadījumos, kad darbinieka bērns absolvē pirmskolas izglītības iestādi.

Ievērojot to, ka lielākajai daļai darbinieku, tajā skaitā autobusu vadītājiem, kas ir vairākums no uzņēmumā strādājošajiem, darbs ir saistīts ar ilgstošu atrašanos sēdus stāvoklī un mazkustīgu dzīvesveidu, koplīgumā ir paredzēts atbalsts veselīgam dzīvesveidam, apmaksājot peldbaseina vai atlētikas zāles apmeklējumu.

Uzņēmumā, kas nodrošina nepārtrauktu darba ciklu, sniedzot pakalpojumu arī brīvdienās un svētku dienās, ir svarīgi, lai darbinieks neizvairītos no darba šajās dienās, bet tieši otrādi – būtu motivēts strādāt, tāpēc koplīgumā iekļauti nosacījumi, ka par darbu Ventspils pilsētas svētkos  un Ventspils pilsēta Jūras svētkos darbiniekam maksā kā par darbu valsts noteiktajās svētku dienās.

Būtiski, ka koplīgums paredz ne tikai darba apģērba un apavu nodrošināšanu un, kas īpaši svarīgi pašreizējos epidemioloģiskajos apstākļos, nodrošinājumu ar individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem, bet visiem darbiniekiem, kam obligātajā veselības pārbaudē atzīta redzes korekcijas nepieciešamība, tiek atmaksāta briļļu lēcu iegāde. Tas ir īpaši svarīgi autobusu vadītājiem, jo laba redze ir viens no viņu darba instrumentiem.

“Ventspils reiss” koplīgumā iekļauti arī tādi punkti, kas saistīti personāla ilgtspējas nodrošināšanu un kolektīva saliedēšanu, kā, piemēram, autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursa organizēšana un tā noslēguma pasākuma organizēšana, uzņēmuma sporta spēļu rīkošana un atbalsta nodrošināšana darbinieku komandai dažāda līmeņa sportiskajā aktivitātēs, Ziemsvētku pasākuma organizēšana darbiniekiem un viņu bērniem u.c.

Koplīguma vienošanās mērķis ir panākt darbinieku vēlmju un darba devēja iespēju kompromisu, un tas ir nozīmīgs sociālā dialoga veidošanai darba attiecībās, kā arī nodrošina to, ka darba devējs individuālajos darba līgumos nevar paredzēt darbiniekam nelabvēlīgākus darba līguma nosacījumus, nekā tas noteikts koplīgumā, līdz ar to garantējot viesiem darbiniekiem vienādas tiesības un attieksmi. Tiesības slēgt koplīgumu noteiktas Latvijas Republikas Satversmes (Satversme) 108. pantā, kā arī Latvijai juridiski saistošos starptautisko tiesību dokumentos.

2021. gada 24. februārī