UzņēmumsAktualitātes

Aizvadīts periodiskais kvalitātes sistēmas audits

Auditorkompānija “DNV-GL” veikusi ikgadējo uzraudzības auditu pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kvalitātes vadības sistēmai. Tā laikā auditori atkārtoti pārliecinājās, ka uzņēmums strādā atbilstoši četru starptaustisko standartu ISO 9001:2015 ; ISO 1400:2015;  OHSAS 18001:2007 un  ISO 50001:2011 standartu prasībām.

Minētie sertifikāti ietver sevī prasības, kas nosaka prasības kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības, kā arī energopārvaldības vadībā. 2019.gada audita uzmanības centrā bija  energoefektivitātes un vides monitorings. Audita laikā tika auditēta uzņēmuma administrācija, pārvadājumu daļa, autoostas un kontroles dienesta darbinieki, autobusu vadītāji, kā arī uzņēmuma iekšējie normatīvie dokumenti (instrukcijas, nolikumi u.c.). 

Vērtējo uzņēmuma sniegumu šī gada nozīmīgajā jomā – energoefektivitāte un vides monitorigs, auditori atzina, ka tas tiek veikts augstā līmenī, un energoefektivitātes rādītāji katru gadu uzlabojas. Pozitīvi tika novērtēts, ka uzņēmumā detalizēti tiek analizēts degvielas patēriņš pa pārvadājumu grupām un atsevišķi arī katram autobusa vadītājam, tiek organizēts autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkurss un regulāras apmācības drošā un ekonomiskā braukšanā. Auditori atzinīgi novērtēja arī izpētes darbu, kas veikts, lai izanalizētu hibrīddzinēju un elektromotoru autobusu energoefektivitātes rādītājus un sagatavotos videi draudzīgāka sabiedriskā transporta ieviešanai Ventspils pilsētā.

Noslēguma pārrunās auditori izteica atzinību par sekmīgo auditu un atzīmēja, ka tā laikā guvuši pārliecību par to, ka uzņēmums visas četrās sertifikātu jomās darbojas efektīvi. To apliecina fakts, ka 2018. gadā ir sasniegti augsti darbības un peļņas rādītājus, kā arī atkārtoti saņemti vairāki augsti novērtējumi ilgtspējas, drošas braukšanas un finansiālās stabilitātes jomās. Tas panākts regulāri un  vispusīgi analizējot darba rezultātus un veicot preventīvās darbības, novērtējot uzņēmuma darbību ietekmējošos riskus u.c.

Lai gan audita laikā auditoriem bija radušies daži novērojumi un ieteikumi darba uzlabošanai, par kuriem uzņēmuma vadība tika informēta noslēguma sarunā, vadības sistēma kopumā tika atzīta par efektīvu un atbilstošu standartam, un, ka visi audita mērķi sasniegti.

Lēmumu ieviest integrētās vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, uzņēmuma vadība pieņēma 2006.gadā, un tās galvenais mērķis -  uzlabot un nepārtraukti pilnveidot sniegtos pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā. Šīs sistēmas ieviešana un darba organizācija atbilstoši sertifikātu prasībām ir priekšnosacījums, lai veidotu un uzturētu efektīvu uzņēmuma vadības modeli, kur kvalitātes, vides jautājumiem, darba drošības un arodveselības prasībām, kā arī energoresursu efektīvai izmantošanai tiek pievērsta liela vērība. Ne tikai auditoru, bet arī dažādu konkursu ekspertu sniegtais augstais vērtējumus un iegūtās godalgas tikai apstiprina izvēlētā ceļa pareizību.

Pirmoreiz starptautiski atzītos sertifikātus uzņēmums saņēma 2008.gadā, un atkārtoti resertifikācijas auditi notikuši jau trīs reizes  2011., 2014.gadā un 2017.gadā. Savukārt periodiskie auditi un uzņēmuma iekšējie auditi notiek ik gadu.

2019. gada 16. jūlijā