Pamatprincipi un standartiZiedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība

PSIA „Ventspils reiss” (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība