Pamatprincipi un standartiVide

Ventspils reiss – uzņēmums, kas atbalsta atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un darba vidi

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir uzņēmums, kas veic pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un citu saimniecisko darbību, kas var ietekmēt apkārtējo vidi, tāpēc uzņēmumā regulāri tiek identificēti un izvērtēti aspekti, kas rada ietekmi uz vidi. Ir izstrādāti kritēriji vides aspektu nozīmības novērtēšanai. Lai sekmīgi nodrošinātu vides aizsardzības pasākumus, ir izstrādātas vides pārvaldības programmas, kas tiek aktualizētas katru gadā. Tiek uzturēti kontakti ar Ventspils reģionālo Vides pārvaldi, Ventspils valstspilsētas domes Vides uzraudzības nodaļu un citām vides institūcijām.

 

Uzņēmuma darbību vides jomā reglamentē piešķirtais C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums un vides aizsardzības licence.

 

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darbības sfēras, kas saistītas ar ietekmi uz vidi

 • autoostas apsaimniekošana
 • autobusu remonta darbnīcas un laukuma apsaimniekošana
 • auto mazgātavas apsaimniekošana
 • ūdeņu apsaimniekošana bāzē
 • ūdeņu apsaimniekošana autoostā
 • siltuma ražošana
 • atkritumu apsaimniekošana

Vides aizsardzības monitorings

Lai nodrošinātu  vides aizsardzību, uzņēmumā regulāri tiek veikts monitorings un mērījumi, lai nodrošinātu

 • patērēto dabas resursu izmantošanas efektivitāti un to uzraudzību
 • notekūdeņu piesārņojuma uzraudzību
 • gruntsūdeņu kvalitātes uzraudzību
 • gaisa piesārņojuma uzraudzību
 • nodoto saimniecisko un bīstamo atkritumu daudzuma uzraudzību

Iegūtie dati tiek analizēti un neatbilstību gadījumā tiek noteiktas korektīvās darbības.

 

Vides aizsardzības mērķi

 

Ilgtermiņa mērķis - samazināt vides piesārņojumu, izveidojot videi draudzīgāku sabiedriskā transporta infrastruktūru un regulāri atjaunojot autoparku, iegādājoties autobusus, kas aprīkoti:

 • ar jaunākās paaudzes dīzeļdzinējiem
 • ar elktrodzinējiem.