Pamatprincipi un standartiVide

Ventspils reiss – uzņēmums, kas atbalsta atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un darba vidi

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir uzņēmums, kas veic pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un citu saimniecisko darbību, kas var ietekmēt apkārtējo vidi, tāpēc uzņēmumā regulāri tiek identificēti un izvērtēti aspekti, kas rada ietekmi uz vidi. Ir izstrādāti kritēriji vides aspektu nozīmības novērtēšanai. Lai sekmīgi nodrošinātu vides aizsardzības pasākumus, ir izstrādātas vides pārvaldības programmas, kas tiek aktualizētas katru gadā. Tiek uzturētipastāvīgi kontakti ar Ventspils reģionālo Vides pārvaldi, Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļu un citām vides institūcijām.

Uzņēmuma darbību vides jomā reglamentē piešķirtais C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums un vides aizsardzības licence.

 

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darbības sfēras, kas saistītas ar ietekmi uz vidi

 • autoostas apsaimniekošana
 • autobusu remonta darbnīcas un laukuma apsaimniekošana
 • auto mazgātavas apsaimniekošana
 • ūdeņu apsaimniekošana bāzē
 • ūdeņu apsaimniekošana autoostā
 • siltuma ražošana
 • atkritumu apsaimniekošana

Vides aizsardzības monitorings

Lai nodrošinātu  vides aizsardzību, uzņēmumā regulāri tiek veikts monitorings un mērījumi, lai nodrošinātu

 • patērēto dabas resursu izmantošanas efektivitāti un to uzraudzību
 • notekūdeņu piesārņojuma uzraudzību
 • gruntsūdeņu kvalitātes uzraudzību
 • gaisa piesārņojuma uzraudzību
 • nodoto saimniecisko un bīstamo atkritumu daudzuma uzraudzību

Iegūtie dati tiek analizēti un neatbilstību gadījumā tiek noteiktas korektīvās darbības.

 

Vides aizsardzības mērķi

 

Ilgtermiņa mērķis

samazināt vides piesārņojumu, izveidojot videi draudzīgāku sabiedriskā transporta infrastruktūru un  regulāri atjaunojot autoparku,iegādājoties autobusus, kas aprīkoti

 • ar jaunākās paaudzes dīzeļdzinējiem
 • ar elktro dzinējiem

2020. gada mērķi

 • samazināt vides piesārņojumu, iegādājoties videi draudzīgākus autobusus, kas aprīkoti ar duālās degvielas sistēmu vai EURO-6 dīzeļdzinējiem
 • uzsākt projekta par videi draudzīgāka sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu Ventspils pilsētā, uzsākot tai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi
 • nodrošināt gruntsūdens un notekūdeņu kvalitāti atbilstoši LR vides likumdošanai un citām saistošajām prasībām
 • samazināt vides piesārņojumu, veicot atkritumu šķirošanu un uzskaiti
 • samazināt siltumenerģijas zudumus un izmaksas, veicot autoostas jumta seguma remontu
 • veikt uzņēmuma teritorijas labiekārtošanas darbus

Darba vides mērķi