Pamatprincipi un standartiUzņēmējdarbības pamatprincipi

Uzņēmējdarbības pamatprincipi

 

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” uzņēmējdarbība ir balstīta uz likumdošanas aktu ievērošanu, drošu un godīgu rīcību, kā arī atbildību jebkurā ar uzņēmuma darbību saistīta jomā.

 

 

 • Ētikas pamatprincipu ievērošana ir saistoša visiem darbiniekiem gan savstarpējā saskarsmē, gan ar darba pienākumu veikšanu saistītās jomās.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” ētikas pamatprincipi

 • godīgums – atbilstoši likumdošanai tiek nodrošināta dokumentu datu caurskatāmība un pieejamība. Lietvedība ir objektīva, precīza  un godīga. Darba samaksa ir atbilstoša profesionalitātei, izglītībai un darba stāžam. Nav pieļaujama dokumentu viltošana vai citas negodīgas rīcības;
 • atbildība – darbiniekiem tiek nodrošināta alga, sociālās garantijas un atbilstoši darba apstākļi. Vadītājs atbalsta darbiniekus, un tiek darīts viss, lai uzņēmums strādātu kā vienota komanda. Darbinieki apzinās viņiem izvirzītās prasības un izjūt personisku atbildību par kvalitatīvu savu pienākumu veikšanu. Ierašanās darbā alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā nav pieļaujama;
 • lojalitāte – jebkurš darbinieks, veicot savus pienākumus, rīkojas atbilstoši uzņēmuma mērķiem un, lai celtu savas profesijas prestižu un vairotu uzņēmuma reputāciju;
 • kvalitāte un profesionalitāte – jebkuram darbiniekam jādara viss iespējamais, lai klients saņemtu tikai augstas kvalitātes drošu pakalpojumu. Katra darbinieka pienākums ir rūpēties par savas kvalifikācijas paaugstināšanu, savukārt uzņēmums, sniedz materiālo atbalstu šāda vieda aktivitātēm, atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem;
 • cilvēks kā visa pamats – uzņēmumā tiek ievērotas cilvēktiesības. Uzņēmuma darbinieki ar cieņu izturas pret klientiem, kā arī kolēģiem un viņu paveikto, atbalsta un respektē viņus. Darbinieki sadarbojas ar kolēģiem.

Godīgas konkurences un komercprakses principi

 • Uzņēmums savā darbībā ievēro Konkurences likumu.
 • Uzņēmuma izplatītā informācija vienmēr ir patiesa un objektīva, tajā netiek iekļauts saturs, kas jebkādā veidā var kaitēt vai nomelnot konkurējošos uzņēmumus.
 • Uzņēmums atbalsta
  • tikai likumīgus kontaktus un vienošanās, kas slēgtas, ievērojot abu pušu intereses, tiesības un pienākumus;
  • tikai godīgu konkurenci un savu pakalpojumu sniedz saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un apstiprinātajiem tarifiem.

Privātuma aizsardzības principi

 • Uzņēmumā tiek ievērotas:
  • fiziskas/juridiskas personas datu aizsardzība – jebkuri dati, kas iegūti līguma slēgšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, tiek izmantoti tikai darba vajadzībām un netiek publiskoti, tie pieejami tikai tām personām, kam tas nepieciešams darbam;
  • darbinieku personas datu aizsardzība – darbinieku personas dati pieejami tikai tiem administrācijas darbiniekiem, kas nodrošina personāla vadību; darbinieks vai potenciālais darbinieks tiek informēts par jebkuru personisku datu ievākšanu;
  • vietās, kur tiek veikta videonovērošana, izvietoti informatīvi paziņojumi; iegūtais video materiāls tiek izmantots tikai konfliktsituāciju risināšanai. Videonovērošana un datu uzglabāšana tiek veikta saskaņā ar likumdošanu