Pamatprincipi un standartiKorupcijas novēršanas pamatprincipi

Korupcijas novēršanas pamatprincipi

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PAMATPRINCIPI

Korupcija mūsdienās ir globāla parādība, un tā rada nopietnu apdraudējumu gan valstij, gan uzņēmējdarbībai. Korupcija grauj uzticamību un reputāciju, ko pēc tam ļoti grūti atgūt. Lai no tā izvairītos, uzņēmumam savā darbībā jāievēro pretkorupcijas principi, kas balstīti uz valsts noteiktajiem korupcijas apkarošanas pamatprincipiem:

 • likumības ievērošanu;
 • labas pārvaldības nodrošināšanu;
 • politisko neitralitāti;
 • sistēmisku un kompleksu pieeju cīņai ar korupciju;
 • valsts amatpersonu atbildības par pārkāpumiem nenovēršamību.

Pašvaldības SIA Ventspils reiss darbs tiek organizēts tā, lai novērstu korupcijas iespējamību uzņēmumā, un uzņēmumā definēti šādi pretkorupcijas pamatprincipi, kas cieši saistīti gan uzņēmuma vērtībām, klientu apkalpošanas un pakalpojuma sniegšanas pamatprincipiem. Tie ir:

 • godprātīga attieksme pret pasažieriem, klientiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, darbiniekiem un veicamajiem pienākumiem;
 • atbildība pret pasažieriem, klientiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, darbiniekiem un veicamajiem pienākumiem;
 • atklātība visās ar uzņēmuma darbību un sniegto pakalpojumu saistītās jomās;
 • godīgums, kas aizliedz jebkāda vieda kukuļdošanu vai kukuļa pieņemšanu, darba laikā, darba vietā vai vecot darba pienākumus.

Lai novērstu korupcijas riskus, uzņēmums atbalsta:

 • koleģiālu un atklātu lēmumu pieņemšanu – visi lēmumi tiek pieņemti uzņēmuma interesēs, un tas tiek darīts koleģiāli, pārrunājot tos ne tikai vadošo darbinieku plānošanas sanāksmēs, bet arī apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm, piemēram, struktūrvienību vadītājiem, brigadieriem u.c.;
 • interešu konflikta novēršanu - darbinieki tiek aicināti neiesaistīties tādos blakus darbos un amatu apvienošanā, kas traucē profesionāli un atbildīgi veikt savus darba pienākumus, kā arī rada aizdomas par iespējamiem šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem;
 • atklātību – uzņēmums publisko gada pārskatus, vakances un informāciju par iepirkumiem. Lielākos iepirkumus – degvielu, transporta līdzekļu apdrošināšanu, elektroenerģijas iegādi, biroja tehnikas iepirkumu u.c.- centralizēti organizē Ventspils pilsētas Dome;
 • godīgumu un atbildību, kā arī godprātību – uzņēmumā ir ieviesta integrētās vadības sistēma un izveidota iekšējās kontroles sistēma, regulāri tiek veikti iekšējie auditi, kā arī izstrādāti uzņēmuma iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē katra darbinieka tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības noteiktās situācijās.

Lai novērstu korupcijas riskus, uzņēmums neatbalsta:

 • dāvanu, viesmīlību un citu izdevumu piedāvāšanu vai saņemšanu, ja tas var ietekmēt biznesa darījumu rezultātus.Visos gadījumos par šāda veida izdevumiem (ja tādi ir) attiecīgie čeki tiek iegrāmatoti grāmatvedības dokumentos atbilstoši likumdošanas noteiktajām prasībām.
 • jebkādu kukuļdošanu vai piedāvāšanu, ņemšanu vai pieprasīšanu, vai šo darbību starpniecības veikšanu. Nav pieļaujama jebkāda veida naudas atmaksāšanu vai dāvanu saņemšanu par līguma noslēgšanu vai citām partnerības darbībām, pakalpojumiem, informācijas sniegšanu u.c..
 • politisko organizāciju, partiju vai politikā iesaistītu personu aģitāciju vai reklamēšanu par uzņēmuma līdzekļiem.