Dažādība un tiesības

Pasaule viena - cilvēki dažādi, tāpēc “Ventspils reiss” savā darbībā apņēmies būt atvērts uzņēmums, kas nepieļauj diskrimināciju, pamatojoties

Uzņēmums veido un atbalsta darba vidi, kurā netiek pieļauta nekāda veida diskriminācija, tāpēc savā darbībā iespēju robežās ievēro to, ka katrs darbinieks ir unikāls un katram piemīt savs talants, kas dod pienesumu uzņēmuma darbības veiksmīgai nodrošināšanai.

MUMS IR SVARĪGI

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBA TIESĪBU UN CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANAS PRINCIPI PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS REISS” DARBĀ

 

Savā darbībā mēs pamatojamies uz

 • ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarāciju;
 • Starptautiskās darba organizācijas Deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā;
 • Latvijas Republikas Satversmi;
 • Darba likumu.

 

Galvenie principi darba tiesību un cilvēktiesību ievērošanā

 • vienlīdzīga attieksme;
 • tiesības uz personības attīstību un izglītību;
 • tiesības iesaistīties miermīlīgās biedrībās un asociācijās;
 • tiesības paust savu viedokli
 • tiesības uz sociālajām garantijām, atalgojumu un reglamentētu darba laiku;
 • tiesības uz atpūtu un brīvo laiku;
 • tiesības uz darba līgumu.