Pamatprincipi un standartiDažādība un tiesības

Dažādība un tiesības

Pasaule viena - cilvēki dažādi, tāpēc “Ventspils reiss” savā darbībā apņēmies būt atvērts uzņēmums, kas nepieļauj diskrimināciju, pamatojoties

 • uz personas dzimumu,
 • rasi vai etnisko piederību (t.sk. ādas krāsu, etnisko un nacionālo izcelsmi un tautību),
 • vecumu,
 • invaliditāti,
 • reliģisko piederību,
 • politisko pārliecību,
 • nacionālo vai sociālo izcelsmi,
 • mantisko vai ģimenes stāvokli,
 • seksuālo orientāciju.

 

Uzņēmums veido un atbalsta darba vidi, kurā netiek pieļauta nekāda veida diskriminācija, tāpēc savā darbībā iespēju robežās ievēro to, ka katrs darbinieks ir unikāls un katram piemīt savs talants, kas dod pienesumu uzņēmuma darbības veiksmīgai nodrošināšanai.

MUMS IR SVARĪGI

 • nodrošināt personāla atlasē vienlīdzīgus personāla atlases principus, tā  piesaistot profesionālus, augsti kvalificētus, motivētus, uz rezultātu orientētus un lojālus darbiniekus;
 • nodrošināt kapitālsabiedrībā ieviesto motivācijas un darba samaksas sistēmu, kas balstīta  uz taisnīgiem, sabalansētiem starp vienādas vērtības amatiem un pamatotiem uz objektīviem darbinieku darba izpildes rezultātiem;
 • nodrošināt drošu, sakārtotu un piemērotu darba vidi, kas veicina darbinieku labsajūtu un darba un ģimenes dzīves līdzsvaru.

 

        

DARBA TIESĪBU UN CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANAS PRINCIPI PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS REISS” DARBĀ

Savā darbībā mēs pamatojamies uz

 • ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarāciju;
 • Starptautiskās darba organizācijas Deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā;
 • Latvijas Republikas Satversmi;
 • Darba likumu.

 

Galvenie principi darba tiesību un cilvēktiesību ievērošanā

 • vienlīdzīga attieksme;
 • tiesības uz personības attīstību un izglītību;
 • tiesības iesaistīties miermīlīgās biedrībās un asociācijās;
 • tiesības paust savu viedokli
 • tiesības uz sociālajām garantijām, atalgojumu un reglamentētu darba laiku;
 • tiesības uz atpūtu un brīvo laiku;
 • tiesības uz darba līgumu.