Pamatprincipi un standartiDažādība un tiesības

Dažādība un tiesības

Dažādība kā uzņēmuma attīstības resurss

 • Pasaule viena - cilvēki dažādi, tāpēc “Ventspils reiss” savā darbā apņēmies būt atvērts uzņēmums, kas darbiniekus, pasažierus, piegādātājus un klientus nešķiro ne pēc dzimuma, ne rases, ne reliģiskā pārliecības, ne ādas krāsas...
 • Mēs vēlamies, lai ikdiena paiet cieņpilnā darba vidē, kur netiek pieļauta nekāda veida diskriminācija, tāpēc savā darbībā cenšamies ievērot to, ka katrs darbinieks ir unikāls un katram no mums piemīt savs talants. Tie ir resursi, ko nepieciešams izmantot uzņēmuma attīstībā, reputācijas veidošanā, kā arī kvalitatīva un droša pakalpojuma sniegšanā.
 • Pašvaldības “Ventspils reiss” ir uzņēmums, kas nodrošina darba vietas gandrīz 150 dažādu tautību, dzimumu un vecuma darbiniekiem, neatkarīgi no viņu izglītības līmeņa, reliģiskās pārliecības, veselības un ģimenes stāvokļa.

Tāpēc mums kā uzņēmumam, kas savādarbībā ievieš dažādību, ir svarīga – atvērtība, pieejamība un profesionālisms.

Mūsu darbinieks:

 • atvērts dažādībai;
 • runā vismaz divās valodās, ir tolerants pret citu kultūru pārstāvjiem;
 • atbalsta vienlīdzību un ar izpratni izturas pret jebkuru klientu.

Mūs pakalpojums:

 • pieejams jebkuram sabiedrības loceklim;
 • drošs

Mēs prasām:

 • prasmes, zināšanas un pieredzi, kas nepieciešama darba pienākumu veikšanai, bet to trūkums neierobežo iespēju kļūt par uzņēmuma darbinieku

Mēs piedāvājam:

 • darbu jebkura vecuma un izglītības līmeņa personai (ja ir brīva attiecīga vakance)
 • godīgu un vienlīdzīgu darbinieku atlases kārtību un novērtējumu;
 • elastīgu darba laiku un iespēju strādāt mājās, ja tas savienojams ar darba pienākumiem;
 • vienlīdzīgas darba iespējas gan sievietēm, gan vīriešiem

DARBA TIESĪBU UN CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANAS PRINCIPI PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS REISS” DARBĀ

Cilvēks – gan darbinieks, gan pasažieris, gan sadarbības partneris – ir viena no galvenajām kapitālsabiedrības vērtībām. Bez cilvēkiem nav iespējama uzņēmuma pastāvēšana un darbība, jo sabiedriskā transporta pakalpojums ir pakalpojums no cilvēka cilvēkam.

 

 

Savā darbībā mēs pamatojamies uz

 • ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarāciju;
 • Starptautiskās darba organizācijas Deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā;
 • Latvijas Republikas Satversmi;
 • Darba likumu.

 

Galvenie principi darba tiesību un cilvēktiesību ievērošanā

 • vienlīdzīga attieksme;
 • tiesības uz personības attīstību un izglītību;
 • tiesības iesaistīties miermīlīgās biedrībās un asociācijās;
 • tiesības paust savu viedokli
 • tiesības uz sociālajām garantijām, atalgojumu un reglamentētu darba laiku;
 • tiesības uz atpūtu un brīvo laiku;
 • tiesības uz darba līgumu.