Kustības sarakstiBiļešu iegāde un cenas

Biļešu iegāde un cenas

BIĻEŠU iegāde 

VIENREIZĒJĀS BRAUKŠANAS BIĻETES VENTSPILS PILSĒTAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MARŠRUTOS VAR IEGĀDĀTIES PIE AUTOBUSA VADĪTĀJA.

CITA VEIDA BIĻETES - UNIVERSĀLĀS BRAUCIENU SKAITA BIĻETES UN  MĒNEŠBIĻETES  VAR IEGĀDĀTIES UN PAPILDINĀT AUTOOSTAS KASĒ.

 

BIĻEŠU cenas VENTSPILS PILSĒTAS MARŠRUTU AUTOBUSOS

0,80 EUR

Maršrutos Nr. 2; 3; 3A; 4; 4A; 5; 6; 6A; 6AP; 10


 

1,00 EUR

Maršrutos Nr. 1; 1A (Tārgale)

Maršrutos Nr. 8; 8A; 9; 9A (Staldzene, Vārve)

Maršrutos Nr. 20; 21; 22; 22A; 23

 

1,20 EUR  

Nakts tarifs no plkst. 20:00 līdz plkst. 6:00

Maršrutos Nr. 21; 22; 23

Maršrutos Nr. 20 (vasaras sezonā)

 

DIFeRENCĒTĀ MAKSA ATKARĪBĀ NO NOBRAUKTĀ ATTĀLUMA 

Maršruts
cENA eur

Nr. 11; Nr. 11A  (Piltene)

1,00  -  1,80

Nr. 12  (Priekšpiltene)

1,00  -  2,10

Nr. 13  (Ventava)

1,00  -  1,40

 • atvieglojumi personām ar invaliditāti un bērniem ir spēkā visos pilsētas maršrutos

 

BIĻEŠU CENAS SEZONAS MARŠRUTU AUTOBUSOS

MĒNEŠBIĻETES VEIDs
cENA eur

Ventspils - Kurzeme

Nr. 14 

1,10

 

Ventspils - Akmeņdziras

Nr. 15

Nr. 23AK 

1,35

 

 

MĒNEŠBIĻETES

 • Mēnešbiļetes var iegādāties, sākot no iepriekšējā mēneša 20. datuma līdz tekošā mēneša 10. datumam.
 • Mēnešbiļetes ar atlaidēm var iegādāties, uzrādot dokumentu, kas apliecina personas tiesības izmantot piešķirtās braukšanas maksas atlaides.
 • Dokumentus, kas apliecina tiesības izmantot braukšanas maksas atlaides, izsniedz:
  • Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolas, profesionālās izglītība iestādes, koledžas vai augstskolas administrācija;
  • Ventspils valstspilsētas domes Sociālais dienests

 

MĒNEŠBIĻETES VEIDS
cENA eur

Mēnešbiļete  (vienam mēnesim)

39,00

Mēnešbiļete  (tikai darba dienām)

32,00

 • (mēnešbiļetes derīgas pilsētas administratīvajā teritorijā maršrutos Nr. 1 – Nr. 13)

 

MĒNEŠBIĻETES VEIDS
KAM PAREDZĒTA MĒNEŠBIĻETE ar atlaidi
CENA  EUR 

Pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām

50% -  nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apjoms nepārsniedz 438 EUR mēnesī, kā arī nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

19,50

Pensionāriem, invalīdiem vecumā no 80 gadiem

90% - nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apjoms nepārsniedz 438 EUR  mēnesī un, kuri ir vecāki par 80 gadiem

3,90

Bāreņiem,

bez vecāku gādības palikušiem bērniem

90% - Ventspils pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs vai aizbildnībā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja turpina mācības klātienē Ventspils pilsētas vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā.

3,90

Daudzbērnu ģimenēm

(6 un vairāk bērni)

90% - Ventspils pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), kurās ir 6 un vairāk  bērnu līdz 18 gadu vecumam (arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie bērni) vai arī bērni līdz 24 gadu vecumam (arī aizbildnībā vai aizgādībā esošie bērni), ja tie turpina mācības klātienē Ventspils pilsētas vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā.

3,90

Daudzbērnu ģimenēm

(3 - 5 bērni)

 

50% - Ventspils pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem līdz 18 gadu vecumam (arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadu vecumam (arī aizbildnībā vai aizgādībā esošie bērni), ja tie turpina mācības klātienē  Ventspils pilsētas vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā.

19,50

Skolēniem

75%  - tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē

9,75

Skolēniem

(ar papildu iespēju)

75%  - tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē + pēc plkst. 14:00 mēnešbiļeti drīkst izmantot ne tikai maršrutos Nr. 11; 11A; 13 (pilsētas administratīvajā teritorijā), bet arī  maršrutā Nr. 22

11,25

Skolēniem (bezmaksas)

100% - tikai Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu audzēkņiem, kuru dzīves vieta deklarēta Pārventā, bet mācās Ventas kreisajā krastā

0,00

Studentiem

50%  - tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem studentiem, kuri mācās klātienē Ventspils pilsētas koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā

19,50

 

CITI BIĻEŠU VEIDI

UNIVERSĀLĀS BRAUCIENU SKAITA BIĻETES

BRAUCIENU SKAITS
CENA EUR
IEGĀDES VIETA
PAPILDINĀŠANA

10 braucieniem

9,00

Autoostas kase

Autoostas kase

20 braucieniem

16,50

Autoostas kase

Autoostas kase

40 braucieniem

31,00

Autoostas kase

Autoostas kase

60 braucieniem

45,00

Autoostas kase

Autoostas kase

 • drīkst izmantot jebkurā Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā Nr. 1 – Nr. 23 pilsētas administratīvās teritorijas robežās
 • no 2023. gada 2. marta jebkuru iegādāto braucienu izmantošanas termiņš - 1 gads
 • nav derīgas sezonas maršrutos (Kurzeme, Akmeņdziras), kā arī pasūtījumu reisos pēc pilsētas svētku un kultūras pasākumiem

 

 

MAKSA PAR braukšanas E - KARTES IZSNIEGŠANU

E- kartes pirmreizējā izsniegšana - 1,00 EUR

E- kartes atkārtota izsniegšana  - 4,00 EUR

 • Papildus informācija pa tālruni 63622422, 63629904 vai arī pa e-pastu: vreiss@ventspils.lv

iegādāto biļešu atgriešana naudas atmaksai starppilsētu un novada maršrutos

1. Pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete.

2. Pasažierim ir pienākums iegādāto biļeti saglabāt līdz brauciena beigām un pēc pieprasījuma uzrādīt to konktrolei.

3. Pasažierim ir tiesības nodot atpakaļ biļešu tirdzniecības vietā iegādāto braukšanas biļeti kopā ar kases čeku starppilsētu vai novada maršrutos ( biļete kopā ar kases čeku  jānodod tajā biļešu tirdzniecības vietā, kurā tā ir iegādāta)

4. Pasažierim ir tiesības saņemt

 • 75% no biļetes vērtības, ja biļete kopā ar kases čeku tiek nodota biļešu kasē vismaz divas stundas līdz autobusa atiešanai.

5. Pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena starppilsētu vai novada maršrutā un līdz biļetes derīguma termiņa beigām nododot biļeti kopā ar kases čeku atpakaļ biļešu tirdzniecības vietā, saņemot atpakaļ pilnu braukšanas maksu un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir maksāta), ja

 • autobusa atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, salīdzinot ar sabiedriskā transportlīdzekļa kustības sarakstā paredzēto atiešanas laiku;
 • pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;

Pasažieris, kurš nokavējis starppilsētu vai novada maršruta autobusu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums u.c. ), triju dienu laikā pēc biļetes derīguma termiņa beigām ir tiesīgs nodot neizmantoto biļeti kopā ar kases čeku un ārstniecības iestādes izziņu vai citas institūcijas izsniegtu attiecīgo notikumu apliecinošu dokumentu biļešu tirdzniecības vietā un saņemt citu līdzvērtīgu biļeti braukšanai tajā pašā maršrutā par to pašu cenu.

Ja pasažieris nevēlas saņemt citu biļeti, tad neizmantoto biļeti kopā ar kases čeku var nodot biļešu tirdzniecības vietā un saņemt atpakaļ naudas summu 75 % apmērā.

Reģionālajos starppilsētu un  vietējās nozīmes maršrutos bez maksas var pārvietoties

 • pirmsskolas vecuma bērni līdz 7 gadiem ieskaitot;
 • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs;
 • I un II grupas invalīdi, bērni ar invaliditāti, kā arī tās personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu (bez maksas var pārvietoties arī pilsētas nozīmes maršrutos)
 • politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki (bez maksas var pārvietoties reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutā)