Kustības saraksti Biļešu cenas

Biļešu cenas

Biļešu cenas Ventspils pilsētas maršrutu autobusos

EUR 0,60

Maršrutos Nr. 1; 1A; 2; 3; 4; 4A; 5; 6; 6A; 6AP; 10

EUR 0,70

Nr.8, 8A,9, 9A

EUR 0,75

plkst.06.00-22.00

Nr.20 (vasaras sezonā), 21, 22, 23

EUR 0,90

plkst. 22:00 - 06:00

Nr.20 (vasarassezonā), 21, 22, 23

Diferencēta maksa atkarībā no nobrauktā attāluma

EUR 0,60 (līdz Tārgalei) -  1,95 (līdz Priekšpiltenei)

Nr.11, 11A, 12 un 13

Bērniem līdz 3 gadiem (ieskaitot) – bez maksas

Pirmskolas vecuma bērniem no 4 līdz 7 gadiem (ieskaitot) EUR 0,07

Atvieglojumi invalīdiem un bērniem ir spēkā  visos pilsētas maršrutos

Biļešu cenas sezonālajos maršrutu autobusos

Ventspils - Kurzeme

EUR0,90

Ventspils - Akmeņdziras

EUR1,20

Mēnešbiļetes

(iespējams izmantot tikai pilsētas maršrutu autobusos no Nr.1 līdz Nr.12)

Pilna mēnešbiļete

€ 33,00

Darba dienas mēnešbiļete

€ 26,40

Skolēnu mēnešbiļete (atlaide – 75% tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē).

€ 8,25

Studenta mēnešbiļete (atlaide – 50% tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem studentiem, kuri mācās klātienē koledžā vai pilna laika klātienē augstskolā , kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta).

€ 16,50

Mēnešbiļete ar 50% atlaidi - nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apjoms nepārsniedz EUR 438.00 mēnesī, nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

€ 16,50

Mēnešbiļete ar 90% atlaidi - nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apjoms nepārsniedz  EUR 438.00 mēnesī  un kuri vecāki par 80 gadiem

€ 3,30

Mēnešbiļete ar 90%atlaidi - Ventspils pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā un augstskolu pilna laika studiju programmā

€ 3,30

Mēnešbiļete ar 90% atlaidi - pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšana (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni)i, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta

€ 3,30

Mēnešbiļete ar 50% atlaidi - Ventspils pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta

€ 16,50

 • Mēnešbiļetes pilsētas administratīvajā teritorijā var izmantot maršrutos : Nr.1, 1A, Nr.2, Nr.3, Nr.4, 4A, Nr.5, Nr.6, 6A, 6AP, Nr.8, 8A, Nr.9, Nr.10.
 • Maršrutos Nr.11, 11A un Nr.12 mēnešbiļetes var izmantot Ventspils pilsētas robežās.
 • Izmantojot mēnešbiļeti, kas iegādāta ar braukšanas maksas atlaidēm, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 • Mēnešbiļešu tirdzniecība sākas iepriekšējā mēneša 20. datumā un beidzas 10.datumā (piemēram -  mēnešbiļeti maija mēnesim var iegādāties no 20.aprīļa līdz 10.maijam).
 • Mēnešbiļetes ar atlaidēm var iegādāties, uzrādot dokumentu, kas apliecina personas tiesības izmantot braukšanas maksas atlaides
 • Dokumentus, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļetes, izsniedz attiecīgā:
 • Ventspils pilsētas vispārizglītojošā skola;
 • Ventspils pilsētā esošā koledža vai augstskola;
 • Ventspils pilsētā esošā profesionālās izglītība iestāde;
 • Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests.

UNIVERSĀLĀS BRAUCIENU SKAITA BIĻETES

Braucienu skaits

Cena EUR

Iegādes vieta

Papildināšana

10

7.30

Autoostas kase

Autoostas kase

20 14.40 Autoostas kase Autoostas kase

40

28.50

Autoostas kase

Autoostas kase

60

42.00

Autoostas kase

Autoostas kase

 

   

 

 • var izmantot jebkurā Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā (no nr. 1 līdz nr. 23) pilsētas administratīvās teritorija robežās;
 • kartes nav derīgas sezonālajos maršrutos (Kurzeme, Akmeņdziras), kā arī pasūtījumu reisos, piemēram, uz svētku uguņošanu, pēc pasākumiem teātra namā “Jūras vārti”, pēc pasākumiem Reņķa dārzā u.c.

BRAUCIENU SKAITA BIĻETES

 • priekšapmaksas karte
 • lai to sāktu lietot, jāiegādājas elektroniskā karte par €1.00 un jāapmaksā izvēlētais braucienu skaits (0,60 EUR par katru braucienu)
 • iespējams izmantot maršrutos sākot no nr.1 līdz nr.12
 • iespējams iegādāties Ventspils autoostas kasē
 • neierobežots braucienu skaits; braucieni derīgi 30 dienas, sākot no braucienu iegādes brīža autoostā

Sakaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 (Rīgā 2012.gada 28.augustā)„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”

 • pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete. Lai izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, pasažieris iegādājas braukšanas biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu– bagāžas biļeti;
 • pasažierim ir pienākums iegādāto biļeti saglabāt līdz brauciena beigām;
 • ja pasažieris braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī izmanto biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumiem, pasažiera pienākums ir uzrādīt to pārbaudei kopā ar noteiktu dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumu.

Reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos bez maksas var pārvietoties

 • pirmsskolas vecuma bērni līdz 7 gadiem ieskaitot, bāreņi un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs;
 • I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu. Šie cilvēki bez maksas var pārvietoties arī sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos.

Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki bez maksas var pārvietoties sabiedriskajā transportā reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutā.

 

Biļešu nodošana naudas atmaksai starppilsētu un novada maršrutos

 1. Pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete.
 2. Pasažierim ir pienākums iegādāto biļeti saglabāt līdz brauciena beigām un pēc pieprasījuma uzrādīt to konktrolei.
 3. Pasažierim ir tiesības nodot atpakaļ biļešu tirdzniecības vietā iegādāto braukšanas biļeti kopā ar kases čeku starppilsētu vai novada maršrutos ( biļete kopā ar kases čeku  jānodod tajā biļešu tirdzniecības vietā, kurā biļete ir iegādāta)|
 4. Pasažierim ir tiesības saņemt
 • 75% no biļetes vērtības, ja biļete kopā ar kases čeku tiek nodota biļešu kasē vismaz divas stundas līdz autobusa atiešanai.
 1. Pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena starppilsētu vai novada maršrutā un  līdz biļetes derīguma termiņa beigām nododot biļeti kopā ar kases čeku atpakaļ biļešu tirdzniecības vietā, saņemot atpakaļ pilnu braukšanas maksu un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir maksāta), ja
 • autobusa atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, salīdzinot ar sabiedriskā transportlīdzekļa kustības sarakstā paredzēto atiešanas laiku;
 • pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;
 1. Pasažieris, kurš nokavējis starppilsētu vai novada maršruta autobusu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums u.c. ), triju dienu laikā pēc biļetes derīguma termiņa beigām ir tiesīgs nodot neizmantoto biļeti kopā ar kases čeku  un ārstniecības iestādes izziņu vai citas institūcijas izsniegtu attiecīgo notikumu apliecinošu dokumentu biļešu tirdzniecības vietā un saņemt citu līdzvērtīgu biļeti braukšanai tajā pašā maršrutā par to pašu cenu. Ja pasažieris nevēlas saņemt citu biļeti, neizmantoto biļeti kopā ar kases čeku var nodot biļešu tirdzniecības vietā un saņemt atpakaļ naudas summu 75 % apmērā.

Abonementa biļešu veidi starppilsētu maršrutos.

 • Iegādājoties Abonementa biļeti, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments tai personai, kura to izmantos.
 • Abonementa biļete negarantē sēdvietu
Nr. p.k. Abonementa veids   Braucienu skaits Noteiktā atlaide % Cena
Laika biļetes
1. 5(piecu)* dienu abonementa biļete (vienā virzienā) 1 5 15% Cena = (viena brauciena cena x 5) – 15%
2. 5(piecu)* dienu abonementa. Biļete (turp-atpakaļ) 10 15% Cena = (viena brauciena cena x 10) – 15%
3. 7(septiņu)* dienu abonementa biļete (turp-atpakaļ) 2 14 20% Cena = (viena brauciena cena x 14) – 20%
4. Mēneša abonementa biļete (darba dienās** vienā virzienā) 3 21 20% Cena = (viena brauciena cena x 21) – 20%
5. Mēneša abonementa biļete (darba dienās** abos virzienos) 42 20% Cena = (viena brauciena cena x 42) – 20%
6. Mēneša abonementa biļete (turp-atpakaļ) 4 50 20% Cena = (viena brauciena cena x 50) – 20%
Braucienu skaita biļetes
7. *** Studentu mēneša abonementa biļete (nokļūšanai no un uz Ventspili 30 dienām)   8-9 15% Cena = (viena brauciena cena x 8 vai 9) – 15%
8. 10-19  braucienu abonements (30 dienām)   10-19 10% Cena = (viena brauciena cena x 10 līdz 19) – 10%
9. 20 braucienu abonements (30 dienām)   20-34 15% Cena = (viena brauciena cena x 20 līdz 34) – 15%
10. 35 un vairāk braucienu abonements (30 dienām)   35 un vairāk 20% Cena = (viena brauciena cena x 35 un vairāk) – 20%

* nepārtraukts dienu periods

** arī ar Ministru kabineta rīkojumu pārceltās darba dienas

*** iegādāties var tikai studenti, uzrādot studentu apliecību.

Abonementa biļetes iespējams iegādāties Ventspils autoostas biļešu kasē. Darba laiks 5:00 – 20:00

Par abonementa karti noteikta vienreizēja maksa 1.00 eiro, un karte paredzēta ilglaicīgai izmantošanai. Atsevišķi pasažieris maksās abonementa cenu priekšapmaksas veidā pirms sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas. Karti iespējams papildināt ar jauniem abonementiem un vienā abonementā vienlaikus var ierakstīt vairākus abonementu veidus. Abonements būs derīgs, sākot ar pasažiera izvēlēto datumu, un braukšanai starp izvēlētajām pieturvietām.