Aktualitātes

Veiksmīgi pagājis periodiskais audits pašvaldības SIA „Ventspils reiss”

2013.gada 2.jūlijā starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas Latvia, SIA veica kārtējo periodisko auditu pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, lai pārliecinātos, ka uzņēmums strādā atbilstoši trīs starptaustisko standartu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 prasībām. Šie sertifikāti ietver sevī kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas.

Ievadsarunā auditori atzīmēja, ka laika gaitā ir pieaugusi Latvijas uzņēmēju, arī pasažieru pārvadātāju, interese par minēto sertifikātu iegūšanu, tāpēc jārēķinās, ka, pieaugot konkurencei, paaugstināsies arī prasības.

Audita laikā notika pārrunas ar uzņēmuma administrāciju, Pārvadājumu daļas, autoostas un kontroles dienesta darbiniekiem, autobusu vadītājiem, tika auditēti uzņēmuma iekšējie normatīvie dokumenti (instrukcijas, nolikumi u.c.).

Noslēguma pārrunās auditoru vislielāko atzinību izpelnījās autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkurss, kas motivē autobusu vadītājus nemitīgi pilnveidot gan savas praktiskās braukšanas iemaņas, gan teorētiskās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos. Tika atzīmēts, ka apsveicamas ir ekonomiskas un drošas braukšanas apmācības. Pozitīvi tika novērtēts arī tas, ka uzņēmums laicīgi sagatavojies tā dēvētā 95. koda ieviešanai, kas jāiegūst tiem transporta līdzekļu vadītājiem, kas nodarbināti komercpārvadājumos. Īpaši tika atzīmēts, ka, atjaunojot autobusu parku, tiek domāts ne tikai par kaitīgās ietekmes samazināšu uz apkārtējo vidi, bet arī par transporta u autoostas vides piemērotību cilvēkiem ar īpašām vajdzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Auditori  atzinīgi novērtēja arī augsto rezultātu – Sudraba kategoriju Latvijas Ilgtspējas indeksā -  un titula Drošākais Latvijas pasažieru pārvadātājs 2012 iegūšanu, kā arī veselīga dzīvesveida un sportisko aktivitāšu atbalstīšanu darbiniekiem. Audita laikā tā veicējiem bija radušies daži novērojumi un ieteikumi darba uzlabošanai, par kuriem uzņēmuma vadība tika informēta noslēguma sarunā.

Integrētās vadības sistēmas ieviešana un darba organizācija atbilstoši sertifikātu prasībām nav pašvaldības SIA "Ventspils reiss” pašmērķis, bet priekšnosacījums, lai radītu efektīvu uzņēmuma vadības moduli, kur kvalitātes, vides jautājumiem un darba drošības un arodveselības prasībām tiek pievērsta ļoti liela vērība. Ieviešot integrēto vadības sistēmu, pašvaldības SIA "Ventspils reiss” sevi pieteicis kā uzņēmums, kurā domā par ilgtspējīgu attīstību, regulāri pilnveidojot savu darbību un uzlabojot gan darba apstākļus, gan apkalpošanas kvalitāti. 2012. un 2013.gadā dažādos konkursos iegūtie augstie novērtējumi tikai apstiprina izvēlētā ceļa pareizību.

Lēmumu ieviest integrētās vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, uzņēmuma vadība pieņēma 2006.gadā. Tās galvenais mērķis -  uzlabot un nepārtraukti pilnveidot sniegtos pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā.

Pirmoreiz starptautiski atzītos sertifikātus uzņēmums saņēma 2008.gadā, un atkārtots resertifikācijas audits notika  2011.gadā. Savukārt periodiskie auditi un uzņēmuma iekšējie auditi notiek ik gadu.