Aktualitātes

Veiksmīgi aizvadīts periodiskais kvalitātes vadības sistēmas audits pašvaldības SIA „Ventspils reiss”

2015.gada 1.jūlijā starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas Latvia, SIA veica kārtējo periodisko auditu pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, lai pārliecinātos, ka uzņēmums strādā atbilstoši trīs starptaustisko standartu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 prasībām. Šie sertifikāti ietver sevī kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas.

Audita laikā tika audiēta uzņēmuma administrācija, pārvadājumu daļas, autoostas un kontroles dienesta darbinieki, autobusu vadītāji, kā arī uzņēmuma iekšējie normatīvie dokumenti (instrukcijas, nolikumi u.c.), un auditori atzina, ka uzņēmuma darbinieki ir labi informēti  ne tikai par tiešajiem darba pienākumiem, bet arī rīcību ārkārtas situācijās, par darba riskiem un vides aizsardzību.

Noslēguma pārrunās auditori izteica atzinību par labi organizēto auditu un atzīmēja, ka tā laikā guvuši pārliecību par to, ka trīs kvalitātes vadības sistēmas uzņēmumā darbojas pietiekami efektīvi. Pierādījums tam ir fakts, ka laikā no 2014.gada aprīļa līdz 2015.gada maijam starppilsētu maršrutos ir tikai viens neizpildīts reiss.

Visu trīs auditoru nedalītu atzinību izpelnījās autobusu vadītāju apmācība drošā un ekonomiskā braukšanā. Tika uzsvērts, ka tas ir ieguvums gan biznesam, gan uzņēmumam, gan autobusu vadītāja personiskajam maciņam. Pozitīvi tika novērtēts darbs pie pasažieru plūsmas analīzes un dažāda veida pasažieru aptaujām, kas ir būtiski priekšnosacījumi veiksmīgai pārvadājumu optimizācijai, kā arī ieguldītais darbs dabas reresursu saglabāšanā.

Audita laikā auditoriem bija radušies daži novērojumi un ieteikumi darba uzlabošanai, par kuriem uzņēmuma vadība tika informēta noslēguma sarunā.

Lēmumu ieviest integrētās vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, uzņēmuma vadība pieņēma 2006.gadā. Tās galvenais mērķis -  uzlabot un nepārtraukti pilnveidot sniegtos pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā. Šīs sistēmas ieviešana un darba organizācija atbilstoši sertifikātu prasībām nav pašvaldības SIA "Ventspils reiss” pašmērķis, bet priekšnosacījums, lai radītu efektīvu uzņēmuma vadības modeli, kur kvalitātes, vides jautājumiem un darba drošības un arodveselības prasībām tiek pievērsta ļoti liela vērība, un dažādos konkursos iegūtie augstie novērtējumi tikai apstiprina izvēlētā ceļa pareizību.

Pirmoreiz starptautiski atzītos sertifikātus uzņēmums saņēma 2008.gadā, un atkārtots resertifikācijas auditi notikuši jau divas reizes  2011. un 2014.gadā. Savukārt periodiskie auditi un uzņēmuma iekšējie auditi notiek ik gadu.

2015. gada 6. jūlijā