Aktualitātes

Sekmīgi aizvadīts kvalitātes vadības un energopārvaldības sistēmas audits

Sekmīgi aizvadīts kvalitātes vadības un energopārvaldības sistēmas audits

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” sekmīgi aizvadījis integrētās kvalitātes vadības sistēmas resertifikācijas auditu,kā arī saņēmis vēl vienu starptautiski atzītu sertifikātu ISO 50001:2012,kas apliecina atbildīgu attieksmi pret uzņēmuma darbā izmantotajiem energoresursiem.

2017.gada 4. un 5. jūlijā pašvaldības SIA Ventspils reiss notika integrētās kvalitātes vadības sistēmas resertifikācijas audits, kura galvenie mērķi bija pārliecināties, ka uzņēmums strādā atbilstoši trīs starptaustisko standartu ISO 9001:20015, ISO 14001:2015 un OHSAS 18001:2007 (kvalitātes vadība, vides pārvaldība, arodveselības un darba drošības pārvaldība) prasībām un sertificēt atbilstību vēl vienam jaunam standartam – ISO 50001:2011 (energoefektivitāte, enegropārvaldība), kā arī sniegt ieteikumus turpmākajam darbam. Auditus veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Bureau Veritas Latvia, un šoreiz audita norise nedaudz atšķīrās no iepriekšējām reizēm, jo, kā ievadsarunās teica audita vadītājs Andris Maurāns “tiek sertificēts ne tikai jauns standarts, bet ir izmaiņas arī vecajos”.

Integrētā vadības sistēma, kas uzņēmumā ieviesta jau no 2008.gada, aptver 3 būtiskas jomas: kvalitātes vadību, vides pārvaldību, arodveselības un darba drošības jomu. Tās ir lietas, kuras pasažiera acīm ikdienā paliek neredzamas, tomēr būtiski ietekmē uzņēmuma sniegtā pakalpojuma kvalitāti gan praktiski, nodrošinot drošus un videi draudzīgus pasažieru pārvadājumus un saimniecisko darbību, gan teorētiski – liekot sakārtot dokumentāciju, tādējādi nodrošinot pamatu dažādiem procesiem un preventīvajiem pasākumiem risku novēršanai. Ievadsarunās tika uzsvērts, ka īpaša uzmanība audita laikā tiks pievērsta energopārvaldības jautājumiem un tam, kā šos jautājumus pārzina darbinieki, jo tā ir joma, kas vistiešākajā veidā skar uzņēmuma ikdienas darbu: degvielas ekonomiju, elektrības patēriņa samazinājumu u.c. Tas saistīts gan ar autobusu vadītāju braukšanas stils un apmācību drošā un ekonomiskā braukšanā, gan pārējo darbinieku izglītošanu par energoefitivitātes, vides un darba vides jautājumiem.

Pašvaldības SIA Ventspils reiss valdes priekšsēdētājs A.Lieģis sarunās ar auditoriem atzīmēja, ka “Ventspils reisam šogad rit 20. darba gads, un puse no uzņēmuma mūža aizvadīta kvalitātes zīmē, tādējādi 2008.gadā ieviestā kvalitātes sistēma ir pamats tiem augstajiem ekspretu vērtējumiem, ko īpaši bieži uzņēmums saņēmis pēdējo piecu gadu laikā”. Šo izteikumu noslēguma pārrunās apstiprināja arī auditori, kas atzina, ka audits noritējis atbilstoši plānam, un tā laikā intervēti visu kapitālsabiedrības struktūrvienību darbinieki, kā arī pārbaudīta dokumentācija. Sarunās ar audita veicējiem darbiniekiem pauduši izpratni un ieinteresētību uzņēmumā notiekošajos procesos un to uzlabošanā.

Lai gan noslēguma sarunās tika izteikti arī daži ieteikumi turpmākā darba uzlabošanai, piemēram dokumentu un veidlapu aktualizācija atbilstoši mūsdienu prasībām, precizēt rīcības plānu ārkārtas situācijām, īpašu uzmanību pievēršot rīcībai ķīmisku avāriju gadījumā, auditori atzina, ka ir daudzas jomas, kurās Ventspils reiss ir tiešām izcils. Īpaši atzinīgi tika novērtēts darbs, kas ieguldīts pasažieru viedokļu izzināšanā (SKDS un uzņēmuma veiktās aptaujas, darbs ar iesniegtajām atsauksmēm) un saņemto priekšlikumu izskatīšana un izmantošana pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. Pozitīvu vērtējums saņemts arī par datu analīzi saistībā ar pakalpojuma kvalitāti, kā arī 99% izpildīto reisu, kas ir labs rādītājs.

Lēmums ieviest integrētās vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tika pirmoreiz tika pieņemts 2006.gadā, un sertifikācija notika 2008.gadā. Sekmīgi resertifikācijas auditi veiksmīgi notikuši 2011. un 2014.gadā. Savukārt periodiskie auditi un uzņēmuma iekšējie auditi notiek regulāri - ik gadu.

Ieviestās integrētās kvalitātes vadības sistēmas un tagad jau arī energopārvaldības sistēmas galvenais mērķis ir uzlabot un nepārtraukti pilnveidot sniegtos pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā. Darba organizācija atbilstoši sertifikātu prasībām nav uzņēmuma vadības pašmērķis, tas ir priekšnosacījums efektīvam vadības modelim, kur kvalitātes, vides jautājumiem, darba drošības, arodveselības, kā arī energopārvadlības jautājumiem tiek pievērsta liela uzmanība.

2017. gada 6. jūlijā