Aktualitātes

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” veiksmīgi aizvadījis trīs starptautiski atzītu kvalitātes sertifikātu resertifikācijas auditu

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2014.gada 1.jūlijā notika resertifikācijas audits integrētajai vadības sistēmai. Tā mērķis bija gūt apliecinājumu tam, ka uzņēmums strādā atbilstoši trīs starptautisku standartu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 prasībām. Tie ietver sevī kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu atbilstību.

Resertifikācijas auditi notiek reizi trijos gados, bet starplaikos – reizi gadā - periodiskie auditi. Auditu laikā notiek pārrunas ar uzņēmuma administrāciju, Pārvadājumu daļas, autoostas un kontroles dienesta darbiniekiem, autobusu vadītājiem. Tiek auditēti uzņēmuma iekšējie normatīvie dokumenti (instrukcijas, nolikumi u.c.). Šīs pārbaudes nav tikai teorētiskas, tajās lielu uzmanību pievērš praktiskajai pusei, tas ir, kā uzņēmumā ievēro un seko līdzi darba drošībai un vides aizsardzībai. Piemēram, vai atbiltoši tiek marķēti trauki ķīmisko vielu uzglabāšanai, vai tiek ievēroti ugusndrošības noteikumi, kā notiek notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana. Tiek kontrolēti pat tādi šķietami “sīkumi” kā ugunsdzēsības aparātu un pirmās palīdzības aptieciņu derīguma termiņi. Sarunās ar uzņēmuma darbiniekiem pārbauda, vai ir zināms, kā jārīkojas ārkārtas situācijās, kā darbinieks pārzina ar nozari saistīto likumdošanu, uzņēmuma iekšējās procedūras, dokumentu noformēšanu un glabāšanu.

Noslēguma sarunās auditori atzina, ka trīs gadu periodā, kas pagājis no iepriekšējā resertifikācijas audita, vērojama izaugsme un pilnveidošanās, un redzams, ka dažādu ar ikdienas darbu saistītu jautājumu risināšana nav tikai formāla. Kā teica viens no auditoriem, uzņēmums tiek pārvaldīts ar saimnieka aci. Tika atzīmēti vairāki pozitīvi fakti, kas izceļ pašvaldības SIA „Ventspils reiss” citu, līdzīgu uzņēmumu starpā. Īpaši tika uzsvērts ieguldījums autobusu vadītāju profesionalitātes paaugstināšanā, drošas un ekonomiskas braukšanas apmācībā, iedzīvotāju viedokļa izzināšanā, atsauksmju analīzē un to rezultātu praktiskā pielietojumā.

Protams, auditori neiztika arī bez aizrādījumiem, bet to bija maz, nebūtiski un ātri novēršami. Uzņēmuma vadībai un darbiniekiem īpaši svarīgi bija dzirdēt auditoru novērojumus un ieteikumus,  pamatojoties uz tiem, iespējams pilnveidot savu darbu.

Ar mērķi uzlabot un pilnveidot sniegtos pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā, ieviešot integrētās vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, uzņēmuma vadība pieņēma 2006.gadā. Bet pirmais atzinums, ka darbs organizēts atbilstoši šiem standartiem, pirmoreiz saņēmts 2008.gadā. Otro reizi resertifikāciajs audits notika 2011.gadā, bet 2014.gadā jau trešo reizi. To, ka ieviestā sistēma sevi attaisnojusi, apliecina arī 2013.un 2014.gadā saņemtie augstie neatkarīgo ekspertu vētējumi dažādos konkursos. Līdzīgi kā neatkarīgie eksperti, arī auditori atzina, ka pašvaldības SIA „Ventspils reiss” ir uzņēmums, kas nedzīvo vienai dienai, bet domā par ilgtspēju un attīstību.

2014. gada 3. jūlijā