Aktualitātes

Audits2016

Audits2016

2016. gada 5. jūlijā pašvaldības SIA „Ventspils reiss” notika kartējais periodiskais kvalitātes sistēmas audits, ko veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas Latvia.

Audita galvenais mērķis bija pārliecināties, ka uzņēmums strādā atbilstoši trīs starptaustisko standartu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 (kvalitātes vadība, vides pārvaldība, arodveselības un darba drošības pārvaldība) prasībām, kā arī sniegt ieteikumus turpmākajam darbam. Jau ievadsarunās auditori uzsvēra, ka šī gada audita uzmanības centrā - uzņēmuma iekšējā komunikācija jeb tas, kādā veidā un cik savlaicīgi darbinieki tiek informēti par aktualitātēm un izmaiņām kvalitātes vadībā, vides un darba aizsardzības jomā.

Audita laikā notika ne tikai pārrunas ar uzņēmuma administrāciju, pārvadājumu daļas, autoostas un kontroles dienesta darbiniekiem un autobusu vadītājiem, bet tika auditēti arī uzņēmuma iekšējie normatīvie dokumenti (instrukcijas, nolikumi u.c.).

Noslēguma pārrunās auditori atzīmēja, ka guvuši pārliecību par to, ka kvalitātes vadības sistēma uzņēmumā darbojas pietiekami efektīvi un atbilstoši sertifikātu prasībām. Kopumā netika konstatēta neviena neatbilstība, un pozitīvi tika novērtētas vairākas lietas. Vispirms jau autobusa parka  vidējais vecums, kas ir tiešām zems – tikai 4.8 gadi, kā arī autobusu vadītāju apmācība drošā un ekonomiskā braukšanā, kas ļauj ekonomēt degvielu, tādējādi samazinot ne tikai izmaksas, bet arī kaitējumu dabai. Tāpat auditori bija pievērsuši uzmanību nesmēķētāju piemaksai, kas apliecina – uzņēmums motivē darbiniekus dzīvot veselīgi.

Audita laikā auditoriem bija radušies daži novērojumi un ieteikumi darba uzlabošanai, kas tika pārrunāti noslēguma sarunā.

Lēmums ieviest integrētās vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tika pieņemts 2006.gadā, bet pirmoreiz sertifikāti tika izsniegti 2008.gadā, atkārtoti resertifikācijas auditi veiksmīgi notikuši 2011. un 2014.gadā. Savukārt periodiskie auditi un uzņēmuma iekšējie auditi notiek regulāri  ik gadu.

Ieviestās integrētās kvalitātes vadības sistēmas galvenais mērķis -  uzlabot un nepārtraukti pilnveidot sniegtos pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā. Darba organizācija atbilstoši sertifikātu prasībām ir priekšnosacījums efektīvam uzņēmuma vadības modelim, kur kvalitātes, vides jautājumiem, kā arī darba drošības un arodveselības prasībām tiek pievērsta ļoti liela vērība.

2016. gada 6. jūlijā