Ventspils reiss, PSIA

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs

Iedzīvotāju atsauksmju izvērtēšanas kārtība

Rakstiski saņemtas

Elektroniski saņemtas

Telefoniski saņemtas

tiek reģistrētas atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai par ienākošo dokumentu saņemšanu, un valdes priekšsēdētājs vai uzņēmuma direktors to novīzē atbildīgajam darbiniekam

tiek nodota sabiedrisko attiecību speciālistam vai, nepieciešamības gadījumā – uzņēmuma valdes priekšsēdētājam vai direktoram

darbinieks, kurš šo sūdzību ir pieņēmis, fiksē to „Telefoniski saņemto sūdzību/pateicību veidlapā” un nodod to atbildīgajam darbiniekam, kas atsauksmi reģistrē un veic nepieciešamās darbības tās izskatīšanai

atbildīgais darbinieks reģistrē atsauksmi „Iedzīvotāju atsauksmju reģistrā” (pieejams elektroniskā formātā) un apkopo nepieciešamo informāciju atsauksmes objektīvai izvērtēšanai

Ar apkopoto informāciju un sagatavoto atbildi tiek iepazīstināts valdes priekšsēdētājs vai uzņēmuma direktors, kas nepieciešamības gadījumā veic korekcijas un ar savu parakstu apliecina, ka atbilde sagatavota pēc būtības

Vienkāršākos gadījumos atbildi sagatavo sabiedrisko attiecību speciālists, sadarbojoties ar Pārvadājumu daļu un citām atbildīgajām personām.

Nepieciešamības gadījumā, atbilde tiek saskaņota ar valdes priekšsēdētāju vai uzņēmuma direktoru

Vienkāršākos gadījumos atbilde tiek sniegta nekavējoties vai arī to sagatavo sabiedrisko attiecību speciālists, sadarbojoties ar Pārvadājumu daļu un citām atbildīgajām personām.

Nepieciešamības gadījumā, atbilde tiek saskaņota ar valdes priekšsēdētāju vai uzņēmuma direktoru

Tiek sniegta rakstiska atbilde

Tiek sniegta atbilde elektroniskā veidā vai mutiska atbilde, sazinoties pa telefonu

Tiek sniegta atbilde klienta norādītajā formā (telefoniski, rakstiski, e – pastā)

Par visām atsauksmēm, kas saistītas ar konkrēta autobusa vadītāja vārdu, pārskata veidā mēneša beigās tiek informēta uzņēmuma vadība, kas nepieciešamības gadījumā lemj par pozitīvu motivāciju vai arī rājiena, piezīmes u.c.aizrādījumu izteikšanu

Personāldaļas vadītāja informē autobusa vadītāju par pieņemto lēmumu

Kārtējā autobusu vadītāju sapulcē tiek sniegta informācija par saņemtajām atsauksmēm, to tematiku u.t.t.

 

Reklāmkarogs

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons